Welkom

Hartelijk welkom bij Steunenberg Administratieconsulenten & Belastingadviseurs. Wij bieden ondernemers in het midden- en kleinbedrijf en de agrarische sector een breed scala aan diensten op het gebied van accountancy en belastingzaken. 

Tevens adviseren en begeleiden wij startende ondernemers en ZZP-ers. Door onze platte organisatiestructuur met een vast contactpersoon kunnen wij ondernemers snel en adequaat voorzien van een helder advies.

Kenmerkend  voor onze werkwijze is de persoonlijke en actieve begeleiding van onze cliënten. Wilt u kennismaken? Bel (0548) 54 00 54 of loop eens binnen. U bent van harte welkom.MKB nieuws

Ondernemer, ondanks beperkt aantal opdrachtgevers

De kwalificatie als ondernemer voor de inkomstenbelasting is van belang voor het recht op ondernemersaftrek.
Lees Meer >>

Verhuur studentenkamers

Levert de verhuur van studentenkamers belastbaar inkomen in box 1 of in box 3 op? Als de opbrengsten in box 1 vallen, gaat het dan om winst uit onderneming of om van resultaat uit overige werkzaamheden? Deze vragen zijn onlangs aan het gerechtshof voorgelegd.
Lees Meer >>

Aftrek hypotheekrente niet-ingezetene naar rato van inkomen

Onlangs heeft het Hof van Justitie EU uitspraak gedaan op vragen van de Hoge Raad over de aftrek van hypotheekrente door iemand die niet in Nederland woont, maar wel inkomen heeft uit Nederland en geen inkomen in het woonland.
Lees Meer >>

Onttrekking aan het vermogen van de bv

Een lening van een bv aan haar aandeelhouder, die niet afgelost kan of zal worden, heeft mogelijk fiscale gevolgen.
Lees Meer >>

Vanaf 21 jaar recht op volledig wettelijk minimumloon

De Eerste Kamer heeft de wijziging van de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag als hamerstuk aangenomen.
Lees Meer >>

Arbeidsrecht

Kamervragen uitbreiding kraamverlof

Aan de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid zijn vragen gesteld over de voorgestelde uitbreiding van het vaderschapsverlof.
Lees Meer >>

Kamervragen aanpassing arbeidsongeschiktheidsverzekeringen aan verhoogde AOW-leeftijd

In de Tweede Kamer zijn vragen gesteld aan de staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over het niet doorlopen van WAO- en WIA-verzekeringen tot de verhoogde AOW-gerechtigde leeftijd.
Lees Meer >>

Nietig proeftijdbeding

Het is wettelijk niet toegestaan om een proeftijd op te nemen in een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd van niet meer dan zes maanden.
Lees Meer >>

Wetsvoorstel Verzamelwet pensioenen 2017

De staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft een voorstel tot wijziging van de Pensioenwet, de Wet verplichte beroepspensioenregeling en de Wet op de rechterlijke organisatie ingediend bij de Tweede Kamer.
Lees Meer >>

Risico’s van overname lijfrenteverplichting

Verkoopt een ondernemer zijn onderneming, dan kan hij als tegenprestatie van de overnemer een lijfrente bedingen.
Lees Meer >>

Agro nieuws

Regeling fosfaatreductieplan melkproducerende bedrijven

Op 1 maart 2017 treedt de Regeling fosfaatreductieplan 2017 in werking.
Lees Meer >>

Regeling fosfaatreductieplan niet-melkproducerende bedrijven

Op 1 maart 2017 treedt de Regeling fosfaatreductieplan 2017 in werking.
Lees Meer >>

Subsidieregeling bedrijfsbeëindiging melkveehouderij

Op 20 februari wordt een subsidieregeling opengesteld voor melkveehouders die hun melkproductie geheel willen stoppen.
Lees Meer >>

Pacht en bedrijfsmatige exploitatie

Bij pacht is het van belang dat het gepachte bedrijfsmatig wordt geëxploiteerd door de pachter.
Lees Meer >>

Aanmelden stikstofdifferentiatie 2017

Akkerbouwers, die de afgelopen drie jaar hogere opbrengsten hebben gerealiseerd voor suikerbieten, fritesaardappelen, gerst of tarwe op klei, mogen onder voorwaarden extra stikstof gebruiken.
Lees Meer >>