Welkom

Hartelijk welkom bij Steunenberg Administratieconsulenten & Belastingadviseurs. Wij bieden ondernemers in het midden- en kleinbedrijf en de agrarische sector een breed scala aan diensten op het gebied van accountancy en belastingzaken. 

Tevens adviseren en begeleiden wij startende ondernemers en ZZP-ers. Door onze platte organisatiestructuur met een vast contactpersoon kunnen wij ondernemers snel en adequaat voorzien van een helder advies.

Kenmerkend  voor onze werkwijze is de persoonlijke en actieve begeleiding van onze cliënten. Wilt u kennismaken? Bel (0548) 54 00 54 of loop eens binnen. U bent van harte welkom.MKB nieuws

Middelingsverzoek te laat ingediend

De middelingsregeling is bedoeld als tegemoetkoming voor het progressienadeel dat optreedt bij sterk wisselende inkomens.
Lees Meer >>

Wetsvoorstel uitfasering pensioen in eigen beheer aangenomen

De Eerste Kamer heeft met algemene stemmen het wetsvoorstel uitfasering van pensioen in eigen beheer aangenomen.
Lees Meer >>

Hoge Raad komt met uitleg begrip woning voor overdrachtsbelasting

Bij de verkrijging van een onroerende zaak moet overdrachtsbelasting worden betaald.
Lees Meer >>

Ondernemer, ondanks beperkt aantal opdrachtgevers

De kwalificatie als ondernemer voor de inkomstenbelasting is van belang voor het recht op ondernemersaftrek.
Lees Meer >>

Verhuur studentenkamers

Levert de verhuur van studentenkamers belastbaar inkomen in box 1 of in box 3 op? Als de opbrengsten in box 1 vallen, gaat het dan om winst uit onderneming of om van resultaat uit overige werkzaamheden? Deze vragen zijn onlangs aan het gerechtshof voorgelegd.
Lees Meer >>

Arbeidsrecht

Recht op transitievergoeding

Bij het einde van een arbeidsovereenkomst moet de werkgever aan de werknemer een transitievergoeding betalen als de arbeidsovereenkomst ten minste twee jaar heeft bestaan.
Lees Meer >>

Bovenmatige kilometervergoeding

Een vergoeding voor reiskosten is vrijgesteld tot een bedrag van € 0,19 per zakelijk gereden kilometer.
Lees Meer >>

Vrijstelling van sollicitatieplicht

De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft in een brief aan de Tweede Kamer uitleg gegeven over de voortgang van zijn voornemen om uitkeringsgerechtigden, die één jaar jonger zijn dan de pensioengerechtigde leeftijd, vrij te stellen van de sollicitatieplicht.
Lees Meer >>

Ontheffing concurrentiebeding

Wil een aan een werknemer opgelegd concurrentie- of relatiebeding rechtsgeldig zijn, dan moet het beding schriftelijk zijn vastgelegd.
Lees Meer >>

Schade door verhoging AOW-leeftijd?

In juli 2016 heeft de Centrale Raad van Beroep enkele uitspraken gedaan in zaken die een door de Sociale Verzekeringsbank afgegeven pensioenoverzicht voor de AOW betreffen.
Lees Meer >>

Agro nieuws

Graasdierpremie voor begrazing natuurgronden

Natuurgronden met (zeer) extensief agrarisch gebruik, zoals heide, duinen en kwelders, tellen niet mee als subsidiabele landbouwgrond.
Lees Meer >>

Uitbreiding regeling in- en uitscharen in fosfaatreductieplan

In de oorspronkelijke regeling van het fosfaatreductieplan was niet voorzien dat het in- en uitscharen van runderen over het algemeen plaatsvindt tussen een melkproducerend bedrijf en een niet-melkproducerend bedrijf.
Lees Meer >>

Nieuwe vrijstelling vleeskalverhouders voor fosfaatreductieplan

Er gold reeds een vrijstelling voor ‘zuivere’ vleeskalverbedrijven in het fosfaatreductieplan.
Lees Meer >>

Vergunningplicht door herziening PAS

Op 17 maart 2017 is een herziening van de Programmatische Aanpak Stikstof (PAS) in werking getreden.
Lees Meer >>

EA-akkerrand mag breder dan 20 meter zijn

Bedrijven met meer dan 15 hectare bouwland (inclusief tijdelijk grasland) moeten, behoudens enkele uitzonderingen, voldoen aan de vergroeningseis van 5% ecologisch aandachtsgebied (EA) om de maximale bedrijfstoeslag te ontvangen.
Lees Meer >>