Welkom

Hartelijk welkom bij Steunenberg Administratieconsulenten & Belastingadviseurs. Wij bieden ondernemers in het midden- en kleinbedrijf en de agrarische sector een breed scala aan diensten op het gebied van accountancy en belastingzaken. 

Tevens adviseren en begeleiden wij startende ondernemers en ZZP-ers. Door onze platte organisatiestructuur met een vast contactpersoon kunnen wij ondernemers snel en adequaat voorzien van een helder advies.

Kenmerkend  voor onze werkwijze is de persoonlijke en actieve begeleiding van onze cliënten. Wilt u kennismaken? Bel (0548) 54 00 54 of loop eens binnen. U bent van harte welkom.MKB nieuws

Grenzen NHG 2019 vastgesteld

De Nationale Hypotheek Garantie (NHG) is een verzekering voor kopers van een woonhuis.
Lees Meer >>

Tweede nota van wijziging Belastingplan 2019

Naar aanleiding van de heroverweging van de afschaffing van de dividendbelasting is er nu een tweede nota van wijziging op het Belastingplan 2019 ingediend.
Lees Meer >>

Tweede nota van wijziging Wet Bronbelasting 2020

Het wetsvoorstel Wet Bronbelasting 2020 is in een tweede nota van wijziging omgedoopt in Wet Bedrijfsleven 2019.
Lees Meer >>

Besluit vrijstelling stichtingen en verenigingen

De vennootschapsbelasting kent een subjectieve vrijstelling voor stichtingen en verenigingen die een beperkt winstgevende onderneming drijven.
Lees Meer >>

Afschaffing dividendbelasting gaat niet door: vervangende voorstellen

Nadat Unilever liet weten het hoofdkantoor niet naar Nederland te verplaatsen heeft het kabinet aangekondigd de voorgestelde afschaffing van de dividendbelasting te heroverwegen.
Lees Meer >>

Arbeidsrecht

Minimumloon 2019

De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft de bedragen van het wettelijk minimumloon per 1 januari 2019 vastgesteld.
Lees Meer >>

Verlenging termijn indienen formulier afkoop pensioen eigen beheer

De Wet uitfasering pensioen in eigen beheer maakt het tot en met 31 december 2019 mogelijk om een pensioenvoorziening in eigen beheer af te kopen of om te zetten in een oudedagsvoorziening.
Lees Meer >>

AOW-leeftijd blijft in 2024 67 jaar en drie maanden

De AOW-leeftijd stijgt al enkele jaren.
Lees Meer >>

Ontslag op staande voet

Wanneer een arbeidsovereenkomst eindigt omdat de werkgever of de werknemer door opzet of schuld de wederpartij een dringende reden heeft gegeven om de arbeidsovereenkomst onverwijld op te zeggen, heeft de wederpartij recht op schadevergoeding.
Lees Meer >>

Kamervragen onderzoek uitvoering ontslagtoets door UWV

De Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) heeft onderzoek gedaan naar de manier waarop het UWV de ontslagtoets op bedrijfseconomische gronden uitvoert en hoe deze toets wordt ervaren door werknemers.
Lees Meer >>

Agro nieuws

Budget subsidieregeling verwijderen asbestdaken overschreden

Voor de subsidieregeling verwijderen asbestdaken heeft de overheid in 2016 in totaal € 75 miljoen beschikbaar gesteld.
Lees Meer >>

Dubbelclaim bij verkocht perceel

Bij de aankoop van grond in de periode dat de Gecombineerde opgave moet worden ingediend, kan er discussie ontstaan over wie het perceel kan of moet opgeven.
Lees Meer >>

Intrekken aanmelding vrijstelling zoogkoeien mogelijk

Zoogkoeienhouders, die over fosfaatrechten beschikken, konden zich tot en met 6 november aanmelden voor de vrijstellingsregeling.
Lees Meer >>

Uitstel en aanpassing regeling fosfaatbank

De minister van LNV heeft naar aanleiding van drie moties vanuit de Tweede Kamer besloten de ontwerpregeling voor de fosfaatbank aan te passen en de openstelling uit te stellen tot naar verwachting medio 2019.
Lees Meer >>

Invoering gebruiksmerk bij fokvarkens

Voor een goede bedrijfsvoering is het wenselijk dat houders van fokvarkens hun varkens individueel kunnen merken.
Lees Meer >>