Welkom

Hartelijk welkom bij Steunenberg Administratieconsulenten & Belastingadviseurs. Wij bieden ondernemers in het midden- en kleinbedrijf en de agrarische sector een breed scala aan diensten op het gebied van accountancy en belastingzaken. 

Tevens adviseren en begeleiden wij startende ondernemers en ZZP-ers. Door onze platte organisatiestructuur met een vast contactpersoon kunnen wij ondernemers snel en adequaat voorzien van een helder advies.

Kenmerkend  voor onze werkwijze is de persoonlijke en actieve begeleiding van onze cliënten. Wilt u kennismaken? Bel (0548) 54 00 54 of loop eens binnen. U bent van harte welkom.MKB nieuws

Proefprocedure box 3

Volgens artikel 1 van het Eerste Protocol (EP) bij het Europese Verdrag ter bescherming van de Rechten van de Mens (EVRM) heeft iedereen recht op het ongestoord genot van zijn eigendom.
Lees Meer >>

Verkopende aandeelhouder deed onvoldoende onderzoek naar koper

De Invorderingswet kent een aansprakelijkheid voor aandeelhouders van een bv of nv voor door de vennootschap verschuldigde vennootschapsbelasting na verkoop van de aandelen.
Lees Meer >>

Tarieven en heffingskortingen

Tarieven box 1

Inkomen vantot Jonger dan AOW-leeftijdAOW-gerechtigd
 € 0 € 19.
Lees Meer >>

Investeringsaftrek 2017

De regeling van de investeringsaftrek is bedoeld om investeringen door ondernemers in bedrijfsmiddelen te bevorderen.
Lees Meer >>

Oudedagsreserve en ondernemersaftrek

Oudedagsreserve
De toevoeging aan de oudedagsreserve voor een ondernemer bedraagt in 2017 9,8% van de winst, maar maximaal € 8.
Lees Meer >>

Arbeidsrecht

Geen recht op AOW tijdens detentie

In de Algemene Ouderdomswet (AOW) is bepaald dat het recht op AOW eindigt wanneer de pensioengerechtigde een maand of langer in de gevangenis zit.
Lees Meer >>

Gebruikelijk loon in 2017

De gebruikelijkloonregeling geldt voor werknemers die een aanmerkelijk belang hebben in de vennootschap waarvoor zij werken.
Lees Meer >>

Gebruikelijk loon en pensioenuitkering

De dga van een bv moet voor zijn werkzaamheden een gebruikelijk loon ontvangen.
Lees Meer >>

Nieuwe loonbelasting- en premietabellen

De nieuwe loonbelasting- en premietabellen werden tot nu toe als bijlagen bij de Regeling loonbelasting- en premietabellen 1990 opgenomen en periodiek aangepast aan de geldende tarieven en heffingskortingen.
Lees Meer >>

Verlaging pensioenrechten leidt tot heffing loonbelasting

De Wet op de loonbelasting bepaalt dat een pensioenaanspraak, die wordt prijsgegeven, loon uit vroegere dienstbetrekking vormt, tenzij de aanspraak niet voor verwezenlijking vatbaar is.
Lees Meer >>

Agro nieuws

Randvoorwaardenkorting bij foutief uitgevoerde loonwerkzaamheden

Het niet op de juiste wijze uitvoeren van bepaalde werkzaamheden door de loonwerker kan leiden tot het opleggen van een randvoorwaardenkorting op de bedrijfstoeslag bij de landbouwer.
Lees Meer >>

Zesde actieprogramma Nitraatrichtlijn raakt vooral akkerbouw

De staatssecretaris van Economische Zaken heeft de contouren geschetst van het zesde actieprogramma Nitraatrichtlijn (2018-2021).
Lees Meer >>

Gewijzigde bevoegdheid bij Nb-vergunningen

Per 1 januari 2017 is de Natuurbeschermingswet 1998 opgegaan in de Wet natuurbescherming.
Lees Meer >>

Derogatie aanmelden voor 1 februari

Bedrijven, die in 2017 gebruik willen maken van derogatie, moeten zich vóór 1 februari 2017 aanmelden bij de RVO.
Lees Meer >>

Aanvragen uitbetaling tegemoetkoming vermindering melkproductie

Melkveehouders, die zich in september hebben aangemeld voor een tegemoetkoming vermindering melkproductie, kunnen tot 14 februari a.
Lees Meer >>